Privačios žemės savininkų prašymų priėmimo terminas pratęsiamas

Jurbarko rajono gyventojus informuojame, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-123 „Dėl aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-651 Dėl Privačios nederlingos ir apleistos žemės apželdinimo mišku, netinkamo finansuoti Europos Sąjungos fondų lėšomis, skatinimo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas Privačios nederlingos ir apleistos žemės apželdinimo mišku, netinkamo finansuoti Europos Sąjungos fondų lėšomis, skatinimo priemonių taikymo tvarkos aprašo 8 punktas, pratęsiant privačios žemės savininkų prašymų priėmimo terminą kiekvienais metais iki kovo 20 d.

Primename, kad privačios žemės savininkas kiekvienais metais iki kovo 20 d. gali raštu kreiptis į miškų urėdiją (Jurbarkas, Miškininkų g. 5) dėl miško sodmenų miškui įveisti perleidimo neatlygintinai einamaisiais metais. Prašyme reikia nurodyti sklypo, kuriame numatoma įveisti mišką, adresą. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai ir jų kopijos (dokumentų originalai grąžinami):
1. Žemės sklypo planas 1:10 000 su pažymėtomis numatomo įveisti miško ribomis;
2. Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį;
3. Leidimas įveisti mišką ne miško žemės sklype (jei miškas įveisiamas ne miško žemėje);
4. Miško želdinimo projektas, patvirtintas miškų urėdo pavaduotojo miškininkystei.
Pateikiant nurodytus dokumentus, būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Miškų urėdija netenkina prašymo dėl miško sodmenų miškui įveisti perleidimo neatlygintinai ir priima atitinkamą sprendimą, jei:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintoje specialiosios Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos atitinkamų metų išlaidų sąmatoje pagal priemones nėra numatyta lėšų privačios nederlingos ir apleistos žemės apželdinimo mišku, netinkamo finansuoti Europos Sąjungos fondų lėšomis, skatinimo priemonių taikymui;
2. privati žemė, kurios savininkai kreipiasi paramos apželdinti ją mišku, neatitinka Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytų kriterijų;
3. privačios žemės savininkai nepateikia Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų;
4. miškų urėdija neturi privačios žemės savininko pateiktuose prašymuose nurodytų miško sodmenų rūšių ar kiekio, skirto šioms reikmėms;
SMULKESNĖ INFORMACIJA „PRIVAČIOS NEDERLINGOS IR APLEISTOS ŽEMĖS APŽELDINIMO MIŠKU, NETINKAMO FINANSUOTI EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠOMIS, SKATINIMO PRIEMONIŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠE“(VALSTYBĖS ŽINIOS: 2006 01 05 NR.2-21)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *