NAUJIENOS

Aplinkos ministerijos informacija: Miškų ūkio sektorius bus plėtojamas pagal naują programą

Šiandien Vyriausybės patvirtinta Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 m. programa – labai svarbus šalies miškų ateičiai dokumentas, numatantis miškų ūkio plėtros tikslus, uždavinius ir konkrečius vertinimo kriterijus iki 2020-ųjų.

Ši programa, kaip sakė Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas Nerijus Kupstaitis, buvo pradėta rengti 2010 metais ir ilgokai derinta su suinteresuotomis institucijomis, daug kartų svarstyta ir tikslinta.

Didinti šalies miškingumą, gausinti ąžuolynus, plėsti ugdomųjų kirtimų apimtis, daugiau miško kirtimo atliekų panaudoti biokurui, plėtoti neplynus miško kirtimus, siekti didesnio miškų ūkio ekonominio efektyvumo, skatinti inovacijas, savanorišką miškų aplinkosaugą, tobulinti miškotvarką, gerinti sanitarinės ir priešgaisrinės apsaugos priemones, rekreacinę miško infrastruktūrą – tai vieni svarbiausių numatytų tikslų ir uždavinių.

Palyginti su dabar galiojančia 2002 m. patvirtinta Lietuvos miškų ūkio politikos ir jos įgyvendinimo strategija, naujoji programa numato labai aiškius ir konkrečiais rodikliais įvertinamus siekius. Pavyzdžiui, 2012-2020 m. numatoma įveisti 25,7 tūkst. ha naujų miškų, ąžuolynų užimamą dalį padidinti nuo 2 iki 2,4 proc., miško kirtimo atliekų biokurui gaminti apimtis padidinti nuo 155 iki 500 tūkst. kub. metrų. Taip pat planuojama nuo 22 proc. iki 15 proc. sumažinti perbrendusius eksploatacinius medynus bendrame valstybinių miškų brandžių medynų plote, o visų pagrindinių kirtimų neplynųjų kirtimų ploto dalį padidinti nuo 26,2 proc. iki 35 proc. ir t. t.

Poreikis keisti miškų ūkio plėtros strateginį dokumentą brendo jau nuo 2004 metų, kai Lietuva tapo ES nare ir atsirado galimybė gauti nemažą ES finansinę paramą miškų ūkiui.

Nacionalinei miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 m. programai realiai įgyvendinti ypač svarbus konkrečių veiksmų ir priemonių planas su konkrečiais jų finansavimo šaltiniais. Bus parengti trys tokie aplinkos ministro tvirtinami planai: 2012-2014 m., 2015-2017 m. ir 2018-2020 m. Juose numatytos priemonės bus finansuojamos valstybės biudžeto Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos, miškų urėdijų ir kitų valstybinių miškų valdytojų, ES paramos fondų ir kitomis lėšomis.

Programos įgyvendinimo metu, pasak Nerijaus Kupstaičio, bus rengiamos ataskaitos apie tai, kas nuveikta, ir jos skelbiamos viešai. Tai leis peržiūrėti likusius neįgyvendintus tikslus ir uždavinius, taip pat jų vertinimo kriterijus, pagal poreikį koreguoti programą, o korekcijas numatoma viešai svarstyti ir derinti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *